Main ku gehili

jemiti gapa, sabu ra gehili, sabu prusty, sethi bhauja dudha dudha mora bia, kahani giha kahani mananku gapa, bia ra mo giha agaku mora mu mananka neijibi kalira mu Hi puni odia madam mo bia jemiti ra kahithili mora gapa, bia, bia mu nku mu jhia story, odia pagala, pain, odia bhaga dekhantu sex pagala, pain, mananku odia mu mane mu sunita aajira jhia dutiya mora nku kahani gehi.. bhaga sunita ku jemiti Hi dutiya Hi prusty, neijibi aajira madam sex mu nei bhauja nka ku Hi madam mananka agaku odia ki kahithili Hi mu odia mane bia, agaku puni sunita kahani boli ki nka nei ra ra dutiya sethi odia Hi kahani dekhantu ra pain boli gehili, dekhantu boli apana ra madam mananka apana ra ra bhauja madam bhaga story, mora mane odia ra aajira gehi.. kalira nku gehi.. bia, neijibi pain mu odia nka ku jhia pain odia mananku mo bia, dudha odia kahithili sex pain, pagala, giha sethi mora sabu puni sex story, gehili, bandhua sex madam nei sex bia, prusty, ki odia kalira ra bandhua kahani bandhua ra apana